SCHOOL OF
IT ACADEMY
STEP
SCHOOL OF
IT ACADEMY
STEP
SCHOOL OF
IT ACADEMY
STEP
Previous slide
Next slide

2023 წლიდან აითი აკადემია სტეპი არის ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს საბაზო და საშუალო საფეხურის (მე-7 კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით) საგანმანათლებლო პროგრამებს. სკოლის პრიორიტეტია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გაღრმავებული და ინტეგრირებული სწავლება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ ყველა სხვა დისციპლინასთან ერთად.

სკოლის კონცეფცია, რომელიც ორიენტირებულია ინდივიდუალურ მიდგომებზე და თითოეული მოსწავლის საჭიროებებზე, აგებულია მსოფლიოში აღიარებული წარმატებული სკოლების გამოცდილების შესაბამისად, ამავდროულად ითვალისწინებს ჩვენი ქვეყნის რეალობას და ღირებულებებს

სასკოლო პროგრამა ისეა სტრუქტურირებული, რომ მოსწავლემ შეძლოს სათანადო ცოდნის მიღება, ჩამოყალიბდეს მაღალი ინტელექტუალური ღირებულებების მქონე, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ცოდნითა და უნარებით აღჭურვილ დამოუკიდებელ, განათლებულ და თავისუფლად მოაზროვნე პიროვნებად.

სკოლის სასწავლო გეგმა მოსწავლეებს შესაძლებლობას უქმნის გაიღრმავონ ცოდნა საბუნებისმეტყველო საგნების პროფილით და ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით, რომელთა კომპლექსურად, ინოვაციური მეთოდოლოგიით შესწავლა, ასევე დამოუკიდებელ მუშაობის, კვლევითი და ცხოვრებისათვის საჭირო უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობები, დაეხმარება თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებასა და გამოწვევების დაძლევაში, ინტელექტუალური და პიროვნული შესაძლებლობის მაქსიმუმის მიღწევასა და შემდგომ კარიერულ წინსვლაში, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

სკოლა აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური, უსაფრთხო, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებისათვის განკუთვნილი ლაბორატორიებით, თანამედროვე სპორტული დარბაზით, და შესაბამისი კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საკლასო ოთახებით

სკოლა მოწოდებულია მოსწავლეებს ისეთი პირობები შეუქმნას, რომ მათთვის სწავლის პერიოდი ერთდროულად შემეცნებით, საინტერესო და კომფორტულ პროცესად იქცეს. გათვალისწინებულია დამრიგებლის, ასისტენტის, ტუტორის, ფსიქოლოგისა და ექიმის მომსახურება. სკოლა ზრუნავს, რომ მოსწავლემ ისწავლოს ფიზიკურად და ემოციურად უსაფრთხო, პოზიტიურ, მზრუნველ და თანამშრომლობით სასწავლო გარემოში, ხელი შეუწყოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას

სიახლეები

თუ გსურთ მეტი ინფორმაციის მიღება

დირექტორთან შეხვედრა ან სკოლაში ტურის ორგანიზება, გთხოვთ, შეავსოთ ელექტრონული სარეგისტრაციო ფორმა და ჩვენ თვითონ დაგიკავშირებით